Cursul de Managementul Resurselor Umane este structurat în 6 lecţii care acoperă tematica foarte amplă a managementului resurselor umane. Temele abordate de-a lungul acestui curs reprezintă probleme actuale, ancorate în realitate, cu care se confruntă orice organizaţie în domeniul resurselor umane. Fiecare dintre lecţiile din care este compus cursul conţine elemente de teorie exemplificate prin aplicaţii practice. Practica din domeniul resurselor umane va fi des reflectată, informaţiile fiind prezentate într-o manieră extrem de accesibilă, sub forma exemplelor, exerciţiilor şi a unor situaţii concrete. Cui se adresează cursul: Cursul se adresează persoanelor interesate a-şi dezvolte abilităţile de manager în domeniul resurselor umane, să-şi dezvolte o bază solidă de cunoştinţe pentru următorul pas în performanţa profesională, să deprindă tehnici moderne de lucru. Responsabili performanti pe resurse umane; directori, sefi de serviciu si de compartiment, specialisti, experti, agenti de schimbare.
Structura cursului
1. Introducere.
2. Strategii si politici. Analiza si proiectarea posturilor
3. Planificarea resurselor umane. Recrutarea şi selecţia resurselor umane.
4. Managementul carierei
5. Evaluarea performantelor. Managementul recompenselor
6. Legislatia muncii

Obiective:
 • Înţelegerea domeniului şi provocărilor din Resurse Umane;
 • Dezvoltarea unei viziuni strategice; decizii strategice/ tactice şi controlul schimbării;
 • Gestiunea muncii şi a competenţelor: flexibilitate, restructurare, dezvoltare;
 • Optimizarea utilizării resurselor umane – motivare şi salarizare ,gestiunea problemelor sociale, dialogul social,
 • Promovarea schimbării în echipa de conducere şi la personalul operativ;
 • Poziţionarea ca lider profesionist şi performant în  Resurse Umane
Compeţente dobândite:
 • Coordonator al departamentului de resurse umane;
 • Consilier în probleme de resurse umane;
 • Elaborarea strategiei de resurse umane;
 • Stabilirea politicilor de resurse umane potrivit nevoilor companiei;
 • Selecţia şi interviul de recrutare;
 • Monitorizarea relaţiilor de muncă;
 • Evaluarea costurilor de personal.

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Sunt prezentate în acest curs definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane. Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare. Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în organizaţie. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării. Există un număr de tehnici de instruire şi elemente necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient. În evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comportamentelor considerate adecvate, cât şi a celor neadecvate, precum şi acordarea echitabilă a recompenselor. Pentru asigurarea unor relaţii benefice între conducere şi angajaţi se desfăşoară o serie de activităţi cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea relaţiilor cu sindicatele sau reprezentanţii angajaţilor şi consilierea angajaţilor. Pe măsură ce îşi dezvoltă dimensiunile, orice organizaţie se confruntă cu probleme legate de nevoia de resurse umane. Dacă organizaţia este în creştere, trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de oameni care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei, se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită eventualele posturi vacante. O parte a acestui proces o reprezintă succesiunea managerială, adică determinarea numărului de manageri care se vor pensiona şi a măsurii în care organizaţia dispune de oameni talentaţi care să-i înlocuiască. După dezvoltarea unui plan de resurse umane, trebuie urmaţi un număr de paşi necesari implementării planului. Prima parte esenţială a implementării este determinarea numărului de oameni cu anumite abilităţi de care este nevoie la un anumit moment. Următorul pas îl constituie recrutarea – o procedură folosită pentru atragerea oamenilor calificaţi să candideze pentru posturile libere din cadrul organizaţiei. După ce oamenii au fost atraşi să solicite postul, este folosită procedura de selecţie pentru stabilirea persoanelor care vor îndeplini efectiv sarcinile în organizaţie şi care vor fi angajaţi. Oamenii nou angajaţi trebuie să fie învăţaţi care sunt regulile şi standardele organizaţiei, iar pentru aceasta este folosit un tip de program de integrare sau orientare. După ce oamenii au fost integraţi în sistem, de obicei este necesar să fie ajutaţi să îşi actualizeze capacităţile, atitudinile şi competenţele generale, aducându-le la nivelul considerat potrivit în organizaţie prin intermediul instruirii şi dezvoltării angajaţilor. Odată ce oamenii au început să funcţioneze în cadrul organizaţiei la nivelul potrivit apare problema recompensării lor adecvate. Sunt stabilite salariile considerate corecte pentru oamenii cu anumite abilităţi şi responsabilităţi ale postului, precum şi procedura potrivită de evaluare a performanţelor prin care conducerea poate lua decizii corecte de acordare a recompenselor oferite sub forma salariului sau promovării. Pe măsură ce oamenii se stabilesc în organizaţie, devin preocupaţi de beneficiile (asigurări de sănătate, concedii medicale şi de odihnă, fonduri de pensii) care le sunt oferite. Angajaţii pot să-şi aleagă reprezentanţi sau să se afilieze la un sindicat pentru a-şi proteja drepturile şi a-şi promova interesele şi prin urmare apare necesitatea angajării unei colaborări cu aceste structuri. Atunci când apar conflicte sunt necesare intervenţii calificate pentru a le gestiona şi rezolva constructiv. Pot fi de asemenea acordate angajaţilor servicii de consiliere în diverse aspecte din partea managerilor sau a unor specialişti. Toate aceste activităţi constituie substanţa relaţiilor angajaţi-conducere. Această serie de activităţi poartă numele de management al resurselor umane.